Sieć MPD

Jesteśmy członkiem OGÓLNOPOLSKIEJ FEDERACJI ORGANIZACJI NA RZECZ OSÓB Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM utworzonej w ramach projektu Sieci MPD

Data utworzenia: 21.06.2010 r.
Siedziba: ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość
E-mail: siecmpd@wp.pl
Biuro: ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość
KRS: 0000357882
REGON: 060690239
NIP: 922-30-43-472
Konto bankowe:
BGŻ O/Zamość 79203000451110000002236570

W skład Federacji wchodzi 17 organizacji z całego kraju
Podstawowe cele działania Federacji to :
1. Tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych z mózgowym porażeniem dziecięcym w życiu społecznym,
2. Działania na rzecz wyrównywania ich szans,
3. Przeciwdziałanie ich dyskryminacji,
4. Inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób z mózgowym porażeniem dziecięcym i ich rodzin,
5. Wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci niepełnosprawnych z mpd, dbanie o ich rozwój, skuteczność i działanie zgodne z etyką zawodową, promowanie nowatorskich rozwiązań w sferze pomocy społecznej, tworzenie zasad i modeli działania, a także standardów ich realizacji, tworzenie lobby organizacji, tworzenie reprezentacji organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego, animowanie i rozwijanie obywatelskiej aktywności.

Projekty W których bierze udział kadra Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „JASNY CEL”:

I Projekt: „ICF – klucz i wspólny język dla zrozumienia problematyki zdrowia i niepełnosprawności”
W ramach ogłoszonego przez PFRON XII Konkursu został złożony wniosek wspólny pn,: „ICF – klucz i wspólny język dla zrozumienia problematyki zdrowia i niepełnosprawności” przez:
• Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu,
• Polskie Towarzystwo Rehabilitacji (PTReh) oraz
• Ogólnopolską Federację Organizacji na Rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Sieć MPD”
Celem projektu jest przygotowanie specjalistycznych kadr, których zdobyta wiedza przełoży się bezpośrednio na integrację osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku, zwiększanie ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej oraz możliwie najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym.
W ramach projektu zrealizowane będą następujące działania:
Termin realizacji: 01.04.2014 – 31.12.2014

II Projekt: „Aktywni w Sieci – program kształcenia self-adwokatów, rzeczników własnych praw”
Aktywni w Sieci – program kształcenia self-adwokatów, rzeczników własnych praw

Cel projektu:
Projekt ma zwiększyć aktywność osób z mózgowym porażeniem dziecięcym poprzez wdrożenie programu kształcenia na self-adwokatów, czyli rzeczników własnych praw. Założeniem wnioskodawcy jest, aby organizacje pozarządowe wspierały, ale nie wyręczały osób z niepełnosprawnością w ich działalności na rzecz włączania osób
z niepełnosprawnością w główny nurt życia społecznego. Odbiorcami będą pełnoletnie osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym. Terenem działania projektu będzie co najmniej 7 województw. Działania projektowe będą otwarte i dostępne dla wszystkich województw, jednak ze względów organizacyjnych, będą się one odbywały przede wszystkim na obszarach, w których działają organizacje członkowskie Sieci MPD.
Do udziału w programie zakwalifikowanych zostanie 40 pełnoletnich osób z mpd, kandydatów na self-adwokatów.
Przygotowany i wdrożony zostanie m.in. program wspierania self-adwokatów (szkolenia dla asystentów/osób wspierających, uruchomienie poradnictwa prawnego, uruchomienie platformy internetowej)

Nasza misja

Misją Stowarzyszenia „Jasny Cel” jest wszechstronna pomoc dzieciom z porażeniem mózgowym i innymi zaburzeniami funkcji ruchowych, wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, a także ich rodzinom oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych dzieci, prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej.

Czytaj więcej

Pomóż nam przekazując 1%

Od 12 kwietnia 2007r. zdobyliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki temu naszej organizacji można przekazywać 1,5% podatku zapisując w zeznaniu podatkowym nazwę naszego Stowarzyszenia i numer KRS 0000000168.

Kliknij tutaj aby rozliczyć PIT Online

Wspierają nas

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu
i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie Polityka plików cookie. ZAMKNIJ