Realizowane Projekty

1.

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM "JASNY CEL” 

informuje, że w okresie od 18.06.2021r. do 29.12.2023r. realizuje projekt pn.: „Utworzenie domu opieki dla osób dorosłych z zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego” Nr projektu WND-RPPD.08.04.02-20-0015/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna w ramach Umowy nr UDA-RPPD.08.04.02-20-0015/22 z dnia 16.09.2022r. zawartej z Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, zwany "IZ RPOWP".

Celem projektu jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową, rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego o powierzchni 221,60 m² na budynek domu opieki wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, a także zakupem wyposażenia..

Realizacja projektu jest odpowiedzią na istniejące potrzeby lokalne oraz trendy w zakresie polityki społecznej. Dzięki powstałej placówce Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym dostarczy brakujące na terenie Białegostoku usługi w zakresie opieki dziennej dla stałej grupy osób dorosłych z zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego oraz w zakresie opieki wytchnieniowej.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 616 903,74 PLN

2.

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM "JASNY CEL”

informuje, że realizuje projekt pn.:„Wsparcie dzieci, młodzieży i osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz z innymi zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego w diagnozie i komunikacji”. Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa zFundacją PZU.

3.

Program „Aktywna Tablica”

„Aktywna Tablica” to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024.

Zgodnie z założeniami programu można było otrzymać dofinansowanie na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych. W roku 2021 wramach Rządowego programu „Aktywna tablica”wsparcie finansowe otrzymały 44 organy prowadzące dla 91 szkół na ogólną kwotę 2 074 164,44 zł.

Wsparcie finansowe zostało również udzielone Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej „Jasny Cel” nr 12 w Białymstoku, której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” w Białymstoku.

Poniżej przedstawiamy wykaz szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym ze wskazaniem wnioskowanych kwot wsparcia finansowego:

https://kuratorium.bialystok.pl/wp-content/uploads/2021/09/zalacznik-nr-1.xlsx

4.

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM

"JASNY CEL”

informuje, że w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2023r. realizuje zadanie
pn.: „Prowadzenie grup terapeutycznych dla osób dorosłych z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym”

finansowane ze środków Urzędu Miasta Białystok w ramach Umowy nr W/UD/DSP/1548/UM Białystok/2020
o realizację zadania publicznego z dnia 30.12.2020r.

zawartej z Miastem Białystok.

Dofinansowanie projektu z Urzędu Miasta: 450 000,00 zł

5.

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM

"JASNY CEL”

informuje, że w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2023r. realizuje zadanie
pn.: „Wsparcie rehabilitacji dzieci i młodzieży z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym w formie placówkowej”

współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Białystok w ramach Umowy nr W/UD/DSP/1552/UM Białystok/2020
o realizację zadania publicznego z dnia 30.12.2020r.

zawartej z Miastem Białystok.

Dofinansowanie projektu z Urzędu Miasta: 480 000,00 zł

6. 

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM

"JASNY CEL”

informuje, że w 2021 r. realizuje projekt pn.:
Zakup urządzenia C-Eye II PRO do neurorehabilitacji dzieci i dorosłych z porażeniem mózgowym.

współfinansowany ze środków Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu, w ramach Umowy Wsparcia nr 126/2020
o dofinansowanie zakupu urządzenia C-Eye II PRO do neurorehabilitacji dzieci i dorosłych z porażeniem mózgowym.

zawartej z Fundacją Agencji Rozwoju Przemysłu.

Dofinansowanie projektu z Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu : 20 000,00 zł

7.

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM

"JASNY CEL” 

            informuje, że w okresie od 01.12.2016r. do 30.09.2018r. realizuje projekt pn.: „Termomodernizacja budynku Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym "Jasny Cel" w Białymstoku.” Nr projektu WND-RPPD.05.03.01-20-0125/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V: Gospodarka niskoemisyjna Działania/Poddziałania 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne w ramach Umowy nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0125/16-00 z dnia 11.09.2011r.

 zawartej z Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, zwany "IZ RPOWP".

Celem projektu jest ograniczenie zużycia energii, co przełoży się na wymierne korzyści finansowe
Stowarzyszenia „Jasny Cel”, które zaoszczędzone środki pieniężne wykorzysta na działalność statutową, polegającą na wsparciu niepełnosprawnych dzieci.

Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energię, zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych budynku, ograniczenia do atmosfery CO2, promocji odnawianych źródeł energii wśród mieszkańców oraz przedsiębiorstw z terenów miasta poprzez montaż paneli fotowoltaicznych, poprawę estetyki przestrzeni publicznej przez renowację elewacji budynku, zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców.

Dofinansowanie projektu z UE: 616 736,28 zł

Nasza misja

Misją Stowarzyszenia „Jasny Cel” jest wszechstronna pomoc dzieciom z porażeniem mózgowym i innymi zaburzeniami funkcji ruchowych, wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, a także ich rodzinom oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych dzieci, prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej.

Czytaj więcej

Pomóż nam przekazując 1%

Od 12 kwietnia 2007r. zdobyliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki temu naszej organizacji można przekazywać 1,5% podatku zapisując w zeznaniu podatkowym nazwę naszego Stowarzyszenia i numer KRS 0000000168.

Kliknij tutaj aby rozliczyć PIT Online

Wspierają nas

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu
i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie Polityka plików cookie. ZAMKNIJ