Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Jasny Cel” w Białymstoku

Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Jasny Cel” w Białymstoku jest przeznaczona wyłącznie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (niepełnosprawność ruchowa oraz intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym). Nauka w szkole może trwać do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,w którym uczeń kończy 24 rok życia. Jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej, a nauka jest nieodpłatna. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podlaski KuratorOświaty w Białymstoku.

Nadrzędną ideą szkoły jest dobro ucznia, a głównym zadaniem szkoły jest efektywne przygotowanie uczniów do opanowania prostych umiejętności, niezbędnych w dorosłości, w tym w praktycznym przysposobieniu do podjęcia zatrudnieniana otwartym/chronionym rynku pracy. Szkoła podejmuje działania mające na celu przygotowanie uczniów do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich psychofizycznych możliwości) aktywnego dorosłego życia oraz utrwalanie i poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy i umiejętności, kształcenie kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i nabywanie nowych umiejętności umożliwiających możliwie samodzielne, niezależne funkcjonowanie ucznióww każdej ze sfer rozwoju,

Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest:


1)pisemny wniosek rodziców,

2)posiadanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

3)pozytywna opinia komisji kwalifikacyjnej w składzie: dyrektor, lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta, przedstawiciel organu prowadzącego – członek Zarządu Stowarzyszenia „Jasny Cel”,

4)posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną

5)posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia,

6)podpisanie przez rodziców/prawnych opiekunów umowy/zobowiązania do współpracy ze szkołą w zakresie zintegrowanego wsparcia edukacyjno-rehabilitacyjno-społecznego.

Nasza misja

Misją Stowarzyszenia „Jasny Cel” jest wszechstronna pomoc dzieciom z porażeniem mózgowym i innymi zaburzeniami funkcji ruchowych, wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, a także ich rodzinom oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych dzieci, prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej.

Czytaj więcej

Pomóż nam przekazując 1%

Od 12 kwietnia 2007r. zdobyliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki temu naszej organizacji można przekazywać 1,5% podatku zapisując w zeznaniu podatkowym nazwę naszego Stowarzyszenia i numer KRS 0000000168.

Kliknij tutaj aby rozliczyć PIT Online

Wspierają nas

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu
i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie Polityka plików cookie. ZAMKNIJ