Informacje dotyczące działalności leczniczej

5 lutego 2015 12:13

Rodzaj działalności leczniczej, zakres oraz miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

1. Podmiot leczniczy udziela gwarantowanych świadczeń zdrowotnych określonych przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego – pacjentom posiadającym uprawnienia do świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Świadczenia gwarantowane w zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obejmują:
a) poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych,
b) zajęcia indywidualne:
• terapia NDT – Bobath – w gabinecie NDT – Bobath,
• zajęcia z psychologiem – w gabinecie psychologicznym,
• zajęcia z logopedą/neurologopedą – w gabinecie logopedycznym,
• konsultacje lekarskie – w gabinecie lekarskim,
• zabiegi rozluźniające: termo żele, ćwiczenia rozluźniające – w sali opieki dziennej,
• ćwiczenia bierne, czynno – bierne, czynne, ćwiczenia ogólno usprawniające, masaż i inne – w gabinecie rehabilitacyjnym indywidualne, w sali opieki dziennej – prowadzone w grupie,
• terapia Integracji Sensorycznej – w sali do terapii Integracji Sensorycznej.
c) zajęcia grupowe – w sali opieki dziennej,
Zajęcia prowadzone są Systemem Nauczania Kierowanego, gdzie ma miejsce zintegrowana rehabilitacja, uspołecznienie dzieci i edukacja.
3. Miejscem udzielania świadczeń jest ul. Bukowskiego 4 w Białymstoku.
4. Świadczenia są udzielane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 715 do 1800, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
5. Harmonogramy pracy osób udzielających świadczeń zdrowotnych zgodne z informacją przekazaną do NFZ są podawane do wiadomości pacjentów/rodziców poprzez wywieszenie ich na tablicy informacyjnej znajdującej się w sekretariacie.
6. Kolejność udzielania świadczeń określana jest po wizycie lekarskiej.
7. Świadczenia zdrowotne są udzielane przez:

I. Liderów grupy/zespołu odpowiadających m.in. za:
a) planowanie i organizowanie pracy pracownikom grupy/zespołu zgodnie z założeniami Systemu Nauczania Kierowanego,
b) wprowadzenie pracowników grupy/zespołu w specyfikę przydzielonych zadań, udzielanie wyjaśnień dotyczących ich nowych obowiązków oraz zakresu ich odpowiedzialności,
c) sporządzanie sprawozdań, ocen i innych informacji o aktualnym stanie realizowanych zadań w grupie/ zespole,
d) współpracę z rodzicami oraz udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjentów, zleconych zabiegach fizjoterapeutycznych, pedagogicznych, psychologicznych, logopedycznych,
e) organizowanie spotkań lekarzy: rehabilitacji i neurologa sprawującymi opiekę medyczną nad pacjentem z zespołem terapeutów pracujących z pacjentem (w zależności od potrzeby),
f) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pacjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. Asystenta osoby niepełnosprawnej, do którego zadań należy m.in:
a) asystowanie pacjentom podczas zajęć grupowych zgodnie ze wskazówkami liderów grup oraz pedagogów i fizjoterapeutów,
b) udzielanie pomocy pacjentom podczas przemieszczania się po Ośrodku oraz w trakcie wyjść poza teren placówki (przyprowadzanie i odprowadzanie na zajęcia, przewożenie windą i wózkami),
c) udzielanie pomocy pacjentom w wykonywaniu codziennych czynności samoobsługowych i pielęgnacyjnych (toaleta, spożywanie posiłków itp.)

III. Osoby prowadzące terapię:

1. Logopeda/neurologopeda:
a) prowadzi zajęcia logopedyczne z pacjentami zgodnie z opracowanymi programami oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy,
b) przeprowadza badanie diagnostyczne pacjenta i opiniuje,
c) prowadzi zajęcia logopedyczne w grupach lub indywidualnie,
d) organizuje i prowadzi różne formy terapii logopedycznej,
e) prowadzi doradztwo logopedyczne rodzicom oraz innym osobom pracującym z pacjentem w celu ujednolicenia terapii,
f) prowadzi i przechowuje obowiązującą dokumentację logopedyczną zgodnie z przepisami.

2. Psycholog:
a) prowadzi badania i działania diagnostyczne dotyczące pacjentów, w tym diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe oraz ich możliwości psychofizyczne,
b) minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych pacjenta, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje i organizuje różne formy pomocy psychologicznej w środowisku,
c) prowadzi poradnictwo dla rodziców pacjentów,
d) prowadzi i przechowuje obowiązującą dokumentację psychologiczną zgodnie z przepisami.”

3. Terapeuta d/s komunikacji alternatywnej i wspomaganej:
a) prowadzi zajęcia z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomaganej z pacjentami zgodnie z opracowanymi programami,
b) przeprowadza badanie diagnostyczne pacjentów i ich opiniowanie,
c) dostosowuje do każdego pacjenta niemówiącego, w zależności od jego preferencji
i możliwości rozwojowych, właściwe mu sposoby komunikowania się przez tworzenie odpowiednich pomocy,
d) prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne kształcące umiejętność porozumiewania się z otoczeniem w oparciu o metody i techniki komunikacji alternatywnej i wspomaganej /AAC/,
e) prowadzi doradztwo w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomaganej w celu ujednolicenia terapii,
f) pomaga pacjentom w doborze indywidualnego sprzętu do komunikacji AAC;
g) prowadzi i przechowuje obowiązującą dokumentację zgodnie z przepisami.

4. Terapeuta – Fizjoterapeuta:
a) prowadzi indywidualne zabiegi i zajęcia rehabilitacyjne zgodnie z zaleceniami lekarza rehabilitacji,
b) prowadzi zajęcia z sesji ruchowej w grupie zgodnie z zaleceniami lekarza rehabilitacji,
c) asystuje pacjentom podczas przechodzenia na zajęcia indywidualnej terapii,
d) bierze udział w doborze pacjentom indywidualnego sprzętu zaopatrzenia ortopedycznego (m.in. wózków, pionizatorów, siedzisk, gorsetów, łusek, ortez),
e) prowadzi i przechowuje obowiązującą dokumentację zgodnie z przepisami.

5. Pedagog:
a) planuje i prowadzi pracę pedagogiczną zgodnie z obowiązującym programem,
b) wspiera rozwój psychofizyczny pacjenta,
c) rozwija zdolności i zainteresowania pacjenta,
d) prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie potrzeb pacjenta,
e) wykorzystuje komunikację wspomaganą i alternatywną w stosunku do pacjentów niemówiących,
f) prowadzi i przechowuje obowiązującą dokumentację zgodnie z przepisami.

6. Muzykoterapeuta:
a) planuje i prowadzi muzykoterapię z pacjentem z elementami psychoterapii, relaksacji;
b) prowadzi zajęcia z wykorzystaniem instrumentów muzycznych;
c) prowadzi muzykoterapię aktywną, pracę z "ciałem", „taniec” terapeutyczny
i relaksacyjny;
d) prowadzi i przechowuje obowiązującą dokumentację zgodnie z przepisami.

7. Terapeuta NDT - Bobath:
a) prowadzi indywidualne zajęcia rehabilitacyjne metodą NDT - Bobath zgodnie z zaleceniami lekarza rehabilitacji,
b) bierze udział w doborze pacjentom indywidualnego sprzętu zaopatrzenia ortopedycznego (m.in. wózków, pionizatorów, siedzisk, gorsetów, łusek, ortez),
c) prowadzi i przechowuje obowiązującą dokumentację zgodnie z przepisami.

8. Terapeuta integracji sensorycznej:
a) prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne SI zgodnie z zaleceniami lekarza rehabilitacji i wskazówkami neurologa;
b) prowadzi badania i działania diagnostyczne dotyczące pacjentów, w tym diagnozuje ich indywidualne potrzeby rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne,
c) prowadzi i przechowuje obowiązującą dokumentację zgodnie z przepisami.

9. Masażysta:
a) wykonuje pacjentom masaż klasyczny zalecany w profilaktyce i leczeniu,
b) stosuje masaż izometryczny i drenaż limfatyczny oraz inne techniki masażu w leczeniu chorych;
c) wykonuje masaż: punktowy, sportowy;
d) wyjaśnia zasady i techniki podstawowych metod masażu opiekunom prawnym pacjenta;
e) prowadzi i przechowuje obowiązującą dokumentację zgodnie z przepisami.

IV. Lekarze specjaliści:

1. Lekarz neurolog:
a) ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie neurologii realizowana w trybie ambulatoryjnym,
b) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;
c) udział w spotkaniach zespołów terapeutów pracujących w Ośrodku,
d) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie zobowiązującymi przepisami.

2. Lekarz rehabilitacji:
a) ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie rehabilitacji realizowana w trybie ambulatoryjnym,
b) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;
c) zlecanie zabiegów fizjoterapeutycznych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych,
d) udział w spotkaniach zespołów terapeutów pracujących w Ośrodku,
e) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie zobowiązującymi przepisami.

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

1. Podmiot leczniczy prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych także zgodnie z wymogami określonymi przez płatnika świadczeń.
2. Podmiot leczniczy pobiera opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii, na zasadach określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
3. Zakład udostępnia dokumentację medyczną, o której mowa w ust. 2:
- przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez opiekuna prawnego do wglądu w dokumentację medyczną lub odpis;
- podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
- organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
- innym podmiotom uprawnionym w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
4. Dokumentacja medyczna jest udostępniana do wglądu w komórkach organizacyjnych zakładu lub poprzez sporządzenie jej kserokopii bądź odpisów, poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
5. Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej jest zgodna z art. 28 ust. 4 ustawy
z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U.
z 2012 r. poz. 159 ze zm. ).
6.Członkowie Stowarzyszenia zwolnieni są z opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej.
7.Wysokość opłat jest aktualizowana i podawana do widomości publicznej poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń.

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych oraz organizację procesu udzielania tych świadczeń

1. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i zawartymi umowami, w tym umowami zawartymi z dysponentami środków publicznych.
2. W przypadku udzielania świadczeń również za częściową lub pełną odpłatnością Zarząd ustali ich wysokość. Wysokość tychże opłat stanowić będzie załącznik do niniejszego Regulaminu.
3. Świadczenia zdrowotne podlegają rozliczeniu na podstawie stawek określonych w cenniku w przypadkach wykonania świadczeń zdrowotnych osobom nieuprawnionym do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, w szczególności na rzecz:
a) pacjentów nieubezpieczonych, z wyjątkiem nieubezpieczonych, których koszty leczenia pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia lub budżet państwa,
b) pacjentów, którzy nie przedstawili dokumentu potwierdzającego uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej,
c) cudzoziemców nieuprawnionych na podstawie umów międzynarodowych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, a gdy świadczenie jest udzielane obywatelowi innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej – w przypadku braku dokumentu potwierdzającego fakt ubezpieczenia.
4. Udzielanie świadczeń leczniczych odpłatnych organizowane jest w taki sposób, aby nie ograniczać dostępności świadczeń finansowanych ze środków publicznych; w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego i równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi.
5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych pozostaje bez wpływu na ustaloną kolejność udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


Nasza misja

Misją Stowarzyszenia „Jasny Cel” jest wszechstronna pomoc dzieciom z porażeniem mózgowym i innymi zaburzeniami funkcji ruchowych, wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, a także ich rodzinom oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych dzieci, prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej.

Czytaj więcej

Pomóż nam przekazując 1%

Od 12 kwietnia 2007r. zdobyliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki temu naszej organizacji można przekazywać 1,5% podatku zapisując w zeznaniu podatkowym nazwę naszego Stowarzyszenia i numer KRS 0000000168.

Kliknij tutaj aby rozliczyć PIT Online

Wspierają nas

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu
i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć na stronie Polityka plików cookie. ZAMKNIJ